Polityka plików cookies

I. DEFINICJE
1. Administrator – SoftCOM spółka jawna Piotr Szuba Tomasz Wierzbowski z siedzibą pod adresem: ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139266, NIP: 8951781314, REGON: 932843464.
2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony internetowej Administratora.
3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca witrynę www.iksoris.pl.
5. Strona internetowa – strona www.iksoris.pl wraz z podstronami.

II. ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
1. Administrator za pośrednictwem Strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Urządzeniu podczas odwiedzin Strony internetowej przez Użytkownika.
2. Korzystając ze Strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookie.
3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika Strony internetowej. Mechanizm działania plików Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. Informacje zgromadzone za pomocą plików Cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej, optymalizacji działania Strony internetowej oraz optymalizacji działania zewnętrznych rozwiązań informatycznych (w przypadku zewnętrznych plików Cookies), a także w celu sporządzania anonimowych statystyk dotyczących korzystania ze Strony internetowej.
5. Pliki cookies są zaszyfrowane, co uniemożliwia udostępnienie plików osobom nieupoważnionym. Do informacji zgromadzonych za pomocą plików Cookies ma dostęp Administrator, a w przypadku zewnętrznych plików Cookies również dostawcy zewnętrznych plików Cookies.

III.   RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES
1. Biorąc pod uwagę kryterium czasu wykorzystania, Administrator korzysta z następujących rodzajów plików Cookies:
a) Cookies sesyjne – pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
b) Cookies trwałe – pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Pliki tego typu pozostają na Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Ten rodzaj plików Cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest Strona internetowa.
2. Biorąc pod uwagę kryterium pełnionej funkcji, Administrator korzysta z następujących rodzajów plików Cookies:
a) Cookies niezbędne – pliki niezbędne dla prawidłowego działania Strony internetowej, np. zapewniające prawidłowe wyświetlanie się Strony internetowej na różnych urządzeniach. Ich stosowanie nie wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki Użytkownika tak, aby zablokować instalację niezbędnych plików Cookie, jednak Strona internetowa może nie działać wtedy prawidłowo.
b) Cookies analityczne – pliki, które umożliwiają mierzenie i ocenę efektywności rozwiązań informatycznych oraz planowanie działań z nimi związanych w odniesieniu do zaobserwowanych zachowań Użytkownika na stronie internetowej.
c) Cookies funkcjonalne – pliki służące zapamiętywaniu indywidualnych ustawień Użytkowników na stronach internetowych (np. motyw kolorystyczny, język). Dzięki zastosowaniu tego rodzaju plików Cookies Użytkownicy po pierwszym wejściu na daną stronę i dostosowaniu jej do swoich preferencji, nie muszą wybierać ponownie tych samych ustawień podczas kolejnych odwiedzin.
d) Cookies społecznościowe – pliki generowane po umieszczeniu na stronie internetowej odnośników do konkretnych mediów społecznościowych. Celem instalowania niniejszych plików jest umożliwienie Użytkownikom łączenia się ze swoimi profilami zarejestrowanymi mediach społecznościowych.
3. Biorąc pod uwagę kryterium źródła pochodzenia, Administrator korzysta z następujących rodzajów plików Cookies:
a) Cookies własne – pliki generowane przez Stronę internetową oraz umieszczane na niej przez Administratora.
b) Cookies zewnętrzne – pliki pochodzące z serwisów zewnętrznych. Strona internetowa Administratora wykorzystuje pliki Cookies od następujących serwisów zewnętrznych:
• Google Analytics (narzędzie do tworzenia statystyk i analizowania zachowań Użytkowników na stronach internetowych),
• Hotjar (narzędzie do analizy sposobu poruszania się Użytkowników po stronach internetowych),
• Facebook (analityczne pliki Cookies dla wtyczki chatu na stronie internetowej Administratora),
• YouTube (analityczne pliki Cookies dla materiału wideo zagnieżdżonego na stronie internetowej Administratora).

IV. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES PRZEZ UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić w używanej przeglądarce internetowej ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania.
2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia instalowania plików Cookies. W przypadku skorzystania z tej możliwości korzystanie ze Strony internetowej będzie możliwe, ale może to wpłynąć na te funkcje Strony internetowej Administratora, które ze swojej natury wymagają instalowania plików Cookies. W przypadku całkowitego zablokowania plików Cookies Strona internetowa może nie działać prawidłowo.
3. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać w menu ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby przeglądarka blokowała automatyczną obsługę plików Cookies lub informowała o ich każdorazowej instalacji na Urządzeniu.
4. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach zarządzania plikami Cookies dostępne są w ustawieniach oraz menu pomocy przeglądarki internetowej, a także na stronie internetowej producenta przeglądarki.
5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z takiej funkcji w używanej przeglądarce internetowej.